Ubezpieczenia flotowe w obliczu COVID-19

Ubezpieczenia flotowe, według różnych dostępnych źródeł, stanowią od 10% do 15% wszystkich kosztów związanych z użytkowaniem i eksploatacją pojazdów. Są zatem ważnym ich elementem. Czy w obliczu sytuacji, w jakiej znalazło się wiele firm z powodu ograniczeń wywołanych COVID-19, można zmniejszyć te koszty? Czy (i ewentualnie czego) powinni się obawiać właściciele i użytkownicy aut firmowych i na co powinni zwrócić uwagę?

2020-05-04 15:51:30

Ubezpieczenia komunikacyjne, w skład których wchodzą m.in.:

  • obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zawierane na bazie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 r. z późniejszymi zmianami),
  • AutoCasco (zawierane na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia AC danego towarzystwa ubezpieczeniowego),
  • NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (j.w.),
  • assistance (j.w.),
  • GAP,

obejmują ochroną pojazdy również w czasie pandemii (w większości OWU brak konkretnego zapisu wyłączającego). Warunki AutoCasco przewidują standardowe wyłączenie odpowiedzialności m.in. w przypadku używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów.

Czasowe wycofanie z ruchu

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2214) oraz inne powiązane ustawy przewidują możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu, a tym samym obniżenia składki za ten czas.

Pojazd podlega czasowemu wycofaniu z ruchu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Na czas wycofania pojazdu z ruchu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pozostaną w depozycie urzędu.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wymaga złożenia wniosku oraz wizyty w stosownym wydziale komunikacji, co przy obecnych ograniczeniach będzie trudne do spełnienia.

Czasowemu wycofaniu podlegają zarejestrowane:
1)    samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
2)    ciągniki samochodowe,
3)    pojazdy specjalne,
4)    autobusy.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

W przypadku gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin badania technicznego pojazdu wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Należy również pamiętać, iż czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wiąże się z dodatkowymi kosztami tj.:
1.    80 zł – za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy.
2.    W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:  
a)    4,00 zł – od 3 do 12 miesiąca;
b)    2,00 zł – od 13 do 24 miesiąca;
c)    0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca;

UWAGA! Efektem czasowego wycofania pojazdu będzie obniżka składki OC, jednak należy pamiętać, iż taka sytuacja nie zwalnia z obowiązku posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Z uwagi na fakt, iż polisy ubezpieczenia dobrowolnego AC, NNW, Assistance, GAP regulowane są ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz nadrzędnie obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego, w większości przypadków wcześniejsze rozwiązanie umowy bywa trudne. Oczywiście zawsze strony umowy mogą postanowić inaczej i za porozumieniem obopólnie doprowadzić do zmiany zapisów. Polisy trwają więc co do zasady przez okres ich obowiązywania, a ubezpieczycielowi przysługuje składka za okres udzielanej ochrony. 

Aby złagodzić skutki finansowe i zapewnić płynność funkcjonowania firm, w każdym indywidualnym przypadku istnieje możliwość wystąpienia do ubezpieczycieli o odroczenie płatności składek w terminach wspólnie uzgodnionych. 

Automatyzacja procesów

Podobnie jak obywatele, tak i ubezpieczyciele zobligowani są do respektowania restrykcji wprowadzonych na terenie kraju, w tym związanych z przemieszczaniem, co powoduje, że utrzymanie dotychczasowego standardu działania w zakresie obsługi szkód może nie być możliwe albo też mocno utrudnione. W obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych większość procesów została zautomatyzowana. Ubezpieczyciele, warsztaty naprawcze, rzeczoznawcy, likwidatorzy szkód wykorzystują dostępne i możliwe do użycia narzędzia informatyczne. Część towarzystw ubezpieczeniowych wdrożyło rozwiązania, w których w każdym przypadku gdy zaistnieje ich odpowiedzialność, ale ze względu na wprowadzone restrykcje nie będą w stanie zrealizować zlecenia, zrefundują koszty związane ze szkodą. 

Ze względu na ograniczenia w poruszaniu się na terenie wielu krajów europejskich, a także trudności w przekraczaniu granic w części z nich, pojawiają się utrudnienia bądź wręcz niemożność świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia Assistance poza granicami Polski. W zdecydowanej większości krajów holowanie pojazdów może odbywać się tylko na terenie danego kraju, bez przekraczania granic, co może mieć wpływ na jakość świadczonej usługi przez ubezpieczycieli i ich operatorów. W części państw nie jest możliwe holowanie lokalne ze względu na wprowadzone ograniczenia. 

Należy mieć również świadomość, iż ze względu na stan wyjątkowy w wielu miejscach na terenie Europy występują ograniczenia w dostępności do serwisów i warsztatów samochodowych. Sytuacja taka występuje obecnie w większości krajów, a należy się spodziewać, że lista ta będzie się wydłużać. Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie organizacji noclegu w hotelach. W niektórych regionach może to być znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Ubezpieczyciele i operatorzy assistance zrobią wszystko, aby klienci w miarę możliwości uzyskali pomoc w zakresie adekwatnym do aktualnej sytuacji. 

Ubezpieczyciele, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, operatorzy assistance, warsztaty, a także środowisko ubezpieczeniowe na bieżąco monitorują sytuację w całej Europie i starają się reagować na pojawiające się trudności, wprowadzając rozwiązania zaradcze.

Więcej na temat ubezpieczeń w obliczu COVID-19 można znaleźć na stronie: www.mai-cee.com, MAI w czasie epidemii COVID-19.

Autorem tekstu jest dr Piotr Okrasa, manager Działu Ubezpieczeń Komunikacyjnych MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. Artykuł ukazał się w Magazynie FLOTA 4/2020.

dr Piotr Okrasa

Absolwent Akademii Finansów Wydziału Zarządzania Ryzykiem. Zwycięzca projektu Ekspert Flotowy 2016 oraz kilkukrotny finalista (II miejsce w 2018 r.).

MAI Central Eastern Europe

MAI Central Eastern Europe jest wiodącym niezależnym brokerem ubezpieczeniowym w Europie Środkowo- Wschodniej, krajach WNP i Azji Środkowej. Na rynku MAI CEE funkcjonuje od 25 lat. Grupa MAI obsługuje zarówno Klientów międzynarodowych, jak i lokalnych.
 
 

ZNAJDŹ NAS: