To warto wiedzieć: Co robić w razie kolizji z autem nieubezpieczonym lub ubezpieczonym za granicą?

Kolizje to na drogach codzienność. Może się zdarzyć, że szkoda w pojeździe spowodowana zostanie z winy kierowcy pojazdu nieposiadającego polisy OC albo ubezpieczonego za granicą. Fleet managerowie i użytkownicy samochodów służbowych powinni być przygotowani na tego rodzaju ewentualność. Jak należy zachować się na miejscu zdarzenia? Jak przebiega proces likwidacji takiej szkody? Sprawdzamy.

2018-01-08 12:55:19

Brak OC i/lub ucieczka z miejsca zdarzenia

W przypadku szkód wyrządzonych przez kierowców nieposiadających ważnego ubezpieczenia OC, roszczenia o ich naprawienie pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Kierowcom, którzy nie wykupili na czas polisy OC, instytucja ta nie będzie obca. UFG nakłada bowiem na spóźnialskich wysokie kary pieniężne.

Co istotne, UFG nie wypłaci jednak odszkodowania, gdy pojazd sprawcy nie zostanie zidentyfikowany. Dlatego na miejsce wypadku, zwłaszcza gdy w jego wyniku poszkodowany został kierowca, pasażer lub pieszy, należy wezwać policję. W przypadku natomiast drobnych kolizji, zwłaszcza gdy żaden z uczestników zdarzenia nie ucierpiał, wystarczające będzie spisanie danych świadków zdarzenia. Jeżeli tożsamości sprawcy ani właściciela pojazdu nie można ustalić (np. sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia), UFG pokryje koszt naprawy pojazdu tylko wówczas, gdy z winy nieubezpieczonego kierowcy równocześnie ucierpi uczestnik zdarzenia[1]. Warto pamiętać, że wówczas UFG pomniejszy kwotę odszkodowania za uszkodzony pojazd o równowartość kwoty 300 EUR. Jeśli natomiast w wyniku kolizji nie ucierpiał żaden z uczestników zdarzenia, a tożsamość sprawcy lub właściciela pojazdu nie została ustalona, UFG ma prawo odmówić kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu.

Szkodę można zgłosić w dowolnym zakładzie ubezpieczeń w Polsce oferującym ubezpieczenia komunikacyjne.

Ubezpieczyciel ustali okoliczności wypadku, zasadność roszczenia i wysokość szkody. Następnie przekaże zgromadzoną dokumentację do UFG, który wypłaci odszkodowanie, o ile w postępowaniu likwidacyjnym ustalona zostanie jego odpowiedzialność. Co istotne, UFG nie wypłaci odszkodowania w zakresie, w jakim szkoda może być naprawiona przez poszkodowanego w ramach ubezpieczenia dobrowolnego (np. autocasco). W takim przypadku w pierwszej kolejności należy skontaktować się z własnym ubezpieczycielem, w którym wykupione zostało ubezpieczenie autocasco. W przypadku gdy autocasco nie pokryje roszczenia o naprawienie szkody w pełnej wysokości (np. z uwagi na przewidziany w polisie udział własny w szkodzie albo gdy jej wysokość będzie wyższa aniżeli suma ubezpieczenia), można zgłosić się do UFG wypłatę odszkodowania uzupełniającego. Co istotne, UFG powinno zrefundować także koszty z tytułu wzrostu składek ubezpieczeniowych.

Postępowanie w przypadku pojazdów zarejestrowaneych za granicą

Ponieważ kolizję lub wypadek może spowodować kierowca pojazdu zarejestrowanego za granicą, warto mieć podstawową wiedzę o systemie Zielonej Karty. Uczestniczą w nim przede wszystkim państwa w Europy (z wyjątkiem Kosowa). Kierowcy samochodów zarejestrowanych w tych państwach przy przekraczaniu granicy nie muszą wykupywać osobnego ubezpieczenia komunikacyjnego. Ubezpieczenie OC w kraju macierzystym potwierdza dokument Zielonej Karty. Nie muszą jej posiadać kierowcy aut zarejestrowanych w krajach EOG i Serbii. W tym przypadku wystarczy dokument zagranicznej polisy.

Aby naprawić szkodę, fleet manager w pierwszej kolejności powinien ustalić, czy ubezpieczyciel zagranicznego pojazdu ma w Polsce tzw. korespondenta, tj. współpracujące z nim towarzystwo ubezpieczeń, które w jego imieniu przeprowadzi postępowanie likwidacyjne. Lista korespondentów dostępna jest na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Likwidacja szkody będzie wyglądała podobnie jak w przypadku krajowego ubezpieczenia OC, aczkolwiek potrwa ona zdecydowanie dłużej. Korespondent będzie ustalał ze swoim zagranicznym partnerem, czy ten faktycznie odpowiada za sprawcę szkody. Jeżeli po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego decyzja korespondenta i wysokość wypłaconego odszkodowania okażą się niesatysfakcjonujące, poszkodowany może dochodzić swoich praw przed sądem. W takim przypadku należy wystąpić do sądu z pozwem przeciwko PBUK (a nie korespondentowi), którego obowiązkiem jest wypłata odszkodowania.

Jeżeli nie można ustalić ubezpieczyciela sprawcy kolizji albo gdy ten nie ma w Polsce korespondenta, szkodę należy zgłosić do PZU lub Warty, które w imieniu PBUK przeprowadzą oględziny i wycenią szkodę. Podobnie jak w przypadku likwidacji szkody z udziałem korespondenta, wypłatą odszkodowania zajmie się PBUK.

CZYTAJ TAKŻE: Carpooling a pojazdy służbowe w firmie


[1] UFG pokryje koszty naprawy pojazdu, jeżeli u któregokolwiek uczestnika zdarzenia (np. kierowca, pasażer, pieszy) nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni. Naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza odpowiedniej specjalizacji.

CZYTAJ TAKŻE: GFP LEGAL

ZNAJDŹ NAS: