Ekspert Flotowy 2019: Sprawdź, jak wyglądał finałowy test

23 października finałowa 16 Projektu Ekspert Flotowy zmierzyła się z testem teoretycznym i praktycznym. Tego, kto okaże się najlepszym fleet managerem w Polsce, dowiemy się już 21 listopada podczas Gali Nagród PZWLP! Poniżej prezentujemy test, z którym zmierzyli się nasi specjaliści:

2019-11-06 14:32:44
 1. Od dnia 1 stycznia 2019 zwiększono limit amortyzacji dla nabycia pojazdów osobowych. Ustawodawca uzależnił wysokość limitu od rodzaju posiadanego pojazdu i ustalono, że dla:
 • samochodów spalinowych to wartość 130 tys. zł, a dla elektrycznych 205 tys. zł
 • samochodów spalinowych to wartość 150 tys. zł, a dla elektrycznych 225 tys. zł
 • samochodów spalinowych to wartość 170 tys. zł, a dla elektrycznych 215 tys. zł

 

 1. W związku z nowelizacją ustawy o PIT przyjętą dnia 28 października 2018 podatnicy wykorzystujący prywatny samochód w swojej firmie od dnia 01 stycznia 2019 nie prowadzą kilometrówki do celów PIT więc nie ma możliwości skorzystania z limitu. Zatem, aby rozliczyć koszty związane z prywatnym pojazdem osobowym wykorzystywanym również na potrzeby firmy należy koszty związane z eksploatacją pojazdu prywatnego zaliczyć do kosztów w wysokości:
 • 20% poniesionych wydatków
 • 30% poniesionych wydatków
 • 50% poniesionych wydatków

 

 1. W przypadku, kiedy pracownik wykorzystuje w firmie swój prywatny samochód, ewidencja przebiegu pojazdu według stawki ustawowej za 1 km nadal jest stosowana. Aktualnie stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 wynosi:
 • 0,8245 zł
 • 0,8358 zł
 • 0,8467 zł

 

 1. Podstawę opodatkowania akcyzą pojazdu sprowadzonego do Polski stanowi wartość celna samochodu powiększona o należne cło oraz ew. o prowizję, koszty transportu i ubezpieczenia (w przypadku importu tego samochodu), kwota, jaką należy zapłacić za samochód lub jego średnia wartość rynkowa pomniejszona o VAT i akcyzę (w razie WNT) albo kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu w Polsce pomniejszona o VAT i akcyzę (w razie jego zbycia). Obecnie zastosowanie mają 2 stawki akcyzy na samochody osobowe:
 • 3,0% wartości pojazdu dla aut o pojemności silnika do 2000 cm3, 18,0% wartości pojazdu dla aut o pojemności silnika powyżej 2000 cm3
 • 3,1% wartości pojazdu dla aut o pojemności silnika do 2000 cm3, 18,6% wartości pojazdu dla aut o pojemności silnika powyżej 2000 cm3
 • 3,2% wartości pojazdu dla aut o pojemności silnika do 2000 cm3, 19,3% wartości pojazdu dla aut o pojemności silnika powyżej 2000 cm3

 

 1. Od dnia 18.12.2019 obowiązuje zwolnienie z akcyzy dla samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem, a także hybryd plug-in z silnikami do 2000 cm3, dla których obowiązek podatkowy powstał po tej dacie. Na tej podstawie pojazdy napędzane dwoma silnikami w tym jednym spalinowym tzw. hybrydy będą zwolnione z akcyzy do dnia:
 • 2020.01.01
 • 2020.06.30
 • 2021.01.01

 

 1. Stwierdzono wyciek płynu z amortyzatora hydraulicznego, jakie mogą być tego skutki?
 • zwiększone tłumienie drgań nadwozia na nierównościach drogi
 • skrócenie drogi hamowania
 • zmniejszenie przyczepności kół do jezdni na nierównej drodze

 

 

 1. Jakie pojazdy można powierzyć do użytku, pracownikowi posiadającemu kategorię prawa jazdy B1?
 • każdy pojazd samochodowy o dmc do 3,5 t z przyczepą lekką
 • tylko samochody osobowe o dmc do 3,5t
 • motorower i czterokołowiec lekki

 

 1. Gdy objawem jest blokowanie kół tylnych podczas hamowania to przyczyną może być:
 • jazda z zaciągniętym hamulcem postojowym
 • zużycie okładzin ciernych
 • nadmierny skok jałowy dźwigni hamulca postojowego

 

 1. Podstawowy okres umowy leasingu zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. Dz.U.2019.0.1387 to:
 • dokładny czas trwania umowy, a więc miesiąc i rok w którym została ona sporządzona oraz określany jako końcowy dokładny dzień i miesiąc zwrotu pojazdu
 • czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie
 • czas zasadniczo nieoznaczony z wyłączeniem czasu, na który może być taka umowa przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, nawet jeśli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie

 

 1. Załącznik 5 Konwencji Wiedeńskiej ustala podstawowe warunki techniczne dla pojazdów, które muszą być egzekwowane przez wszystkie państwa, które ratyfikowały traktat. Ponadto treść dokumentu wyraźnie stanowi o tym, że:
 • każdy z sygnatariuszy ma prawo do rozszerzenia, czy zaostrzenia podstawowych przepisów obecnych  w tymże załączniku m.in. zgodnie z załącznikiem nr 1
 • żaden z sygnatariuszy nie ma prawa do rozszerzenia, czy zaostrzenia podstawowych przepisów obecnych  w tymże załączniku bez wyjątków
 • każdy z sygnatariuszy ma prawo do rozszerzenia, czy zaostrzenia podstawowych przepisów obecnych  w tymże załączniku, ale tylko w okresie zimowym

 

 1. Opony ze znakiem 3PMSF to:
 • opony letnie
 • opony zimowe
 • opony wielosezonowe

 

 1. W przypadku gdy samochód osobowy będący środkiem trwałym lub używanym na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy czy innej umowy o podobnym charakterze jest wykorzystywany zarówno do celów mieszanych to podatnik zgodnie z 23 ust. 1 pkt 46a updof  lub art.16 pkt 51 updop nie rozliczy kosztów związanych z jego używaniem w wysokości:
 • 20% poniesionych wydatków
 • 25% poniesionych wydatków
 • 30% poniesionych wydatków

 

 1. 7.5Jx16H2 ET35 to oznaczenie felgi, a wśród tego oznaczenia jest również wpisane osadzenie felgi, które jest opisane symbolem:
 • 7.5Jx
 • 16H2
 • ET35

 

 1. Średnia masa alufelgi w 15-calowym rozmiarze zamyka się wagą pomiędzy:
 • 5 a 7 kg
 • 8 a 10 kg
 • 11 a 13 kg

 

 1. Kto użytkując samochód osobowy na podstawie leasingu operacyjnego, wprowadza go do ewidencji środków trwałych i amortyzuje go w czasie określonym ustawowo?
 • Amortyzacji pojazdu dokonuje firma korzystająca, gdyż to ona przez cały okres leasingu jest posiadaczem pojazdu
 • Amortyzacji pojazdu dokonuje firma leasingowa, gdyż to ona przez cały okres leasingu jest właścicielem pojazdu
 • Amortyzacja pojazdu od 1 stycznia 2019 jest zamrożona w czasie i amortyzacja startuje po podstawowym okresie leasingu, czyli wraz z upływem 24 miesięcy i dokonywana będzie przez korzystającego bez względu o decyzji o wykupie pojazdu

 

 1. Dla organów podatkowych warunkiem świadczącym o tym, że dany pojazd osobowy jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej, jest:
 • wypełnienie formularza VAT 26
 • prowadzenie kilometrówki dla celów VAT
 • Oświadczenie użytkownika o niewykorzystywaniu danego służbowego pojazdu osobowego do celów prywatnych
 1. Spółka z o.o. w swojej działalności korzysta z samochodu osobowego (zasilanego silnikiem spalinowym) na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Zawarła dodatkowo ubezpieczenie pojazdu i opłaciła składki: OC/AC/NNW o wartości pojazdu 250 tys. zł. Czy spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych całość wydatków na ubezpieczenie OC?
 • Niestety nie, ponieważ Ustawa o podatku od osób prawnych definiuje pojęcie ubezpieczenia i dlatego w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia podstawą ubezpieczenia jest wartość auta, do której odwołuje się ustawodawca w ww. przepisie updop czyli do limitu 150 tys. zł
 • Oczywiście tak, ponieważ w przypadku samochodów osobowych zaliczonych do środków trwałych lub wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, najmu lub umowy o podobnym charakterze nic się nie zmieniło w zakresie składek na ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do lat ubiegłych i może być wliczana w koszty w całości niezależnie od wartości samochodu.
 • Spółka z o.o. ma w tym zakresie dowolność i zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach może zaliczyć takie koszty w 70% lub w 100 % ale pod warunkiem wypełnienia formularza VAT 23 czyli do limitu 150 tys. zł

 

 1. Co może być skutkiem zbyt niskiego poziomu płynu chłodzącego w silniku spalinowym?
 • Mniejsze zużycie paliwa
 • Spadek temperatury silnika
 • Wzrost temperatury silnika

 

 1. Zarówno przedłużenie okresu leasingu (niespełniające kryteriów uwzględnienia przy pierwotnej ocenie okresu leasingu), jak i skrócenie okresu leasingu dla celów podatkowych uznaje się za :
 • zmianę wartości konieczną do opodatkowania, która generuje konieczność złożenia deklaracji PCC-1
 • tylko przedłużenie/skrócenie starej umowy leasingu
 • zawarcie nowej umowy leasingu

 

 1. Umowa kwalifikowana na gruncie ustaw o podatkach dochodowych jako umowa leasingu operacyjnego musi spełniać pewne wymagania. Jeżeli przedmiotem umowy są podlegające amortyzacji rzeczy ruchome umowa musi być zawarta na czas oznaczony wynoszący co najmniej:
 • 30% normatywnego okresu amortyzacji
 • 40% normatywnego okresu amortyzacji
 • 50% normatywnego okresu amortyzacji

 

 1. Zgodnie z Unijną dyrektywy z 2006 roku, tzw. Dyrektywą MAC (Mobile Air Conditioning) i w myśl kolejnych przepisów od 2017 roku stosowane w układach klimatyzacji czynniki chłodnicze muszą mieć wartość GWP (Global Warming Potential) nieprzekraczającą 150. Im wyższa wartość GWP, tym większy negatywny wpływ na klimat. Stosowany od lat 90 w samochodach czynnik miał wartość GWP równą 1430, wielokrotnie przekraczając nowe normy. Wybrano nowy czynnik, którego wartość GWP to 4, a jest nim czynnik oznaczony jako:
 • R1234yf
 • R134a
 • R13b

 

 1. LNG to jest skrót oznaczający:
 • sprężony gaz ziemny
 • skroplony gaz ziemny
 • mieszanina gazów ropopochodnych

 

 1. Profesjonalny dowód rejestracyjny potwierdza prawo do wykonywania przez podmiot uprawniony o którym mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, jazd testowych przez okres:
 • 6 miesięcy od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
 • 45 dni od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
 • 30 dni od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego

 

 1. Aktualne maksymalne wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” minister właściwy do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 130a ust. 6c ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat dla właścicieli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w wysokości:
 • za usunięcie – 380 zł; za każdą dobę przechowywania – 20 zł
 • za usunięcie – 440 zł; za każdą dobę przechowywania – 33 zł
 • za usunięcie – 410 zł; za każdą dobę przechowywania – 52 zł

 

 1. Wyrok NSA o sygnaturze I FSK 402/17 rozstrzygający kwestie rozliczeń zakupów paliwa ze współpracownikami, prowadzi prostą drogą do zmian w systemach rozliczeń z użytkownikami pojazdów służbowych pracującymi na podstawie współpracy czyli samozatrudnienia. Konsekwencją tego wyroku jest sposobność kwestionowania przez organy skarbowe prawa do odliczania podatku VAT. Jakie rozwiązanie w takiej rzeczywistości w odniesieniu do orzeczenia będzie bezpieczne i prawidłowe?
 • Jedynym bezpiecznym rozwiązaniem będzie korzystanie z kart paliwowych udostępnionych przez firmę leasingową
 • Wyrok ten dotyczy tylko wąskiego grona, jako współpracowników i nie będzie miał żadnego przełożenia na inne branże, nawet w takiej samej formie zatrudnienia
 • Prawidłową praktyką winno być nabywanie samodzielne paliwa przez samozatrudnionych użytkujących pojazdy firmowe i doliczanie przez nich poniesionych kosztów paliwa do ceny za swoje usługi

 

 1. Sporo kontrowersji budzi nadal kwestia ograniczeń w ustawach o PIT i CIT w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych kwot rat leasingu bądź najmu pojazdów osobowych. Zatem, jeśli podatnik weźmie w leasing taki pojazd samochodowy o początkowej wartości umownej 200 000 zł to rata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów podatkowych:
 • według proporcji ½ czyli 100/100, VAT pozostaje nieodliczany tylko w 10 %
 • według proporcji ¾ czyli 150/200, a nieodliczony VAT zaliczamy do kosztów podatkowych
 • bez proporcji, uwzględniając tylko i wyłącznie górny limit ustawowy wartości netto 135 000 zł, ale VAT pozostanie w całości nieodliczony

 

 1. Użytkownika samochodu służbowego nie pociągniemy do odpowiedzialności finansowej w przypadku:
 • Pozostawienia w pojeździe dokumentów auta w przypadku kradzieży samochodu służbowego
 • Normatywnego zużycia samochodu
 • Zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa

 

 1. System ESP to:
 • system monitorujący bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu
 • system ostrzegający o przekroczeniu linii ciągłej na drodze
 • system stabilizacji toru jazdy

 

 1. Od kiedy jazda na suwak?
 • jazda na suwak obowiązkowa będzie od 1 listopada 2019, a tworzenie korytarza życia od 1 stycznia 2020 r.
 • zgodnie z ostatnim dniem pracy komisji sejmowej ogłoszono rezygnację z propozycji wejścia w życie ustawy na dzień 1 listopada i wprowadzenie nowego terminu 21 dni od ogłoszenia i dopiero wtedy jazda na suwak będą obowiązkiem każdego kierowcy
 • nie jest jeszcze pewne na 100%, że wejdą w życie te przepisy ponieważ opisywane zmiany formalnie wciąż są projektem ustawy

 

 1. Jako suplement do nomenklatury samochodów hybrydowych stosowane jest także określenie, odnoszące się do pojazdu w pełni elektrycznego. Jakim skrótem określa się takie pojazdy?
 • PHEV
 • BEV
 • HEV

 

 1. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz o zmianie Kodeksu Karnego w których mowa jest o kontrolach i karach za "kręcenie liczników". Zgodnie z Art. 306a KK § 1 "Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy":
 • do lat 3
 • do lat 4
 • do lat 5

 

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w §11 ust. 7 czytamy, że samochód osobowy nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5 w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon nie zaopatrzonych w takie wskaźniki o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż:
 • 1,6 mm
 • 2,5 mm
 • 4,0 mm

 

 1. Art. 179 KK porusza temat odpowiedzialności dyspozytora za dopuszczenie do ruchu pojazdu zagrażającego bezpieczeństwu w ruchu i mówi: "Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat:
 • 2
 • 3
 • 5

 

 1. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, aktualnie po naszych drogach porusza się około 20,5 mln samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Odpowiedz, ile mniej więcej spośród nich to pojazdy, które można by nazwać "ekologicznymi"?
 • Takich pojazdów jest już około 70 000
 • Takich pojazdów jest około 110 000
 • Takich pojazdów jest około 130 000

 

 1. Jedyną substancją, która emitowana jest przez samochód z napędem wodorowym jest woda, co w przypadku stosowania takich aut na szeroką skalę oznacza istotny potencjał ograniczenia emisji CO2 w transporcie. Ile czasu średnio potrzeba do pełnego zatankowania pojazdu osobowego zasilanego wodorem?
 • Pełne tankowanie trwa mniej więcej 3-5 minut
 • Pełne tankowanie trwa mniej więcej 10-15 minut
 • Pełne tankowanie trwa mniej więcej 20-30 minut

 

 1. Franszyza redukcyjna to:
 • suma zastrzeżona w warunkach ubezpieczenia, o którą towarzystwo ubezpieczeniowe podwyższa wypłaconą sumę odszkodowania
 • kwota zastrzeżona w warunkach ubezpieczenia granica wysokości szkody
 • kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania

 

 1. Firmy korzystające z leasingu operacyjnego często na koniec trwania umowy mogą wykupić leasingowany przedmiot na własność za symboliczną złotówkę.  Komu opłaci się tak niski wykup?
 • Firmie, która planuje korzystać z leasingowanego sprzętu znacznie dłużej niż przez okres leasingu
 • Firmie, która chce dokonać wykupu środka i sprzedać go zaraz po wykupie 
 • Firmie, która chce uzyskać jak najniższe koszty początkowe i bieżące
 1. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Agent ubezpieczeniowy to:
 • inaczej towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczyciel, asekurator podmiot funkcjonujący w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń na podstawie zezwolenia Izby i Rady Ubezpieczeń
 • przedsiębiorca, wykonujący działalność na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń i jest  wpisanym do rejestru agentów
 • osoba zajmująca się zawodowo pośrednictwem między towarzystwem ubezpieczeniowym a klientem, nie jest związana umową z żadnym ubezpieczycielem, posiada uprawnienia do prezentacji ofert wielu zakładów ubezpieczeń. Podobnie jak Agent ubezpieczeniowy, zawód brokera wymaga wpisy do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE), od dnia 19 września 2006 r. – Komisję Nadzoru Finansowego

 

 1. Carsharing to koncepcja:
 • sprowadzania samochodów z nowych kierunków m.in. Australii i Nowej Zelandii
 • sprzedaży samochodów poza granice Unii Europejskiej
 • wypożyczania samochodów miejskich

 

 1. Okres użytkowania przedmiotu umowy leasingu, zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 5 to:
 • czas, przez który - według przewidywań - dany składnik aktywów będzie użytkowany. Może być on także mierzony liczbą jednostek produkcji lub innych pożytków, które według przewidywań można uzyskać z użytkowania danego składnika aktywów
 • okres, na który finansujący zobowiązał się w umowie leasingu do oddania w leasing danego składnika aktywów, wraz z wszelkimi dodatkowymi okresami, w ciągu których korzystający ma prawo kontynuować użytkowanie tego składnika aktywów pod warunkiem wniesienia dalszych opłat lub bez ich wnoszenia, jeżeli w momencie rozpoczęcia leasingu jest wystarczająco pewne, że korzystający skorzysta z tego prawa.
 • okres szacunkowy liczony od momentu rozpoczęcia leasingu, którego długość nie jest ograniczona przez okres leasingu, w ciągu którego przewiduje się skonsumowanie korzyści ekonomicznych zawartych w składniku aktywów, stanowiącym przedmiot umowy leasingu.

To wszystkie pytania! Prawidłowe odpowiedzi opublikujemy 22 listopada.

ZNAJDŹ NAS: